PHR2(51)2015
ePHR [whole issue]

1. Michał Fal, Jacek Piechocki, Monika Morawska-Kochman, Maria Michałkiewicz, Tomasz Kręcicki

NAGŁA GŁUCHOTA LECZONA TLENEM HIPERBARYCZNYM (HBO) - OPIS PRZYPADKU

SUDDEN HEARING LOSS TREATED WITH HYPERBARIC OXYGEN (HBO) - CASE STUDY

[article]

2. Ryszard Kłos

NURKOWANIA GŁĘBOKIE Z WYKORZYSTANIEM APARATU TYPU CRABE

DEEP DIVING WITH THE USE OF A CRABE REBREATHER

[article]

3. Ryszard Kłos

OCENA WIAROGODNOŚCI SYSTEMU POMIAROWEGO

MEASUREMENT SYSTEM RELIABILITY ASSESSMENT

[article]

4. Kazimierz Ulewicz, Janusz Masłowski, Przemysław Michniewski, Brunon Kierznikowicz, Romuald Olszański

WSTĘPNE BADANIA KLINICZNE NAD LECZENIEM HIPERBARIĄ TLENOWĄ STWARDNIENIA ROZSIANEGO

PRELIMINARY CLINICAL STUDY ON MS TREATMENT WITH HYPERBARIC OXYGENATION

[article]

5. Magdalena Jaworska, Tomasz Tuzim, Małgorzata Starczyńska, Magdalena Wilk- Frańczuk, Agnieszka Pedrycz

OCENA WPŁYWU REHABILITACJI NA ZABURZENIA RÓWNOWAGI U PACJENTÓW PO NIEDOKRWIENNYM UDARZE MÓZGU Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH TESTÓW I SKAL

ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF REHABILITATION ON BALANCE IMPAIRMENT IN PATIENTS AFTER ISCHEMIC STROKE ACCORDING TO SELECTED TESTS AND SCALES

[article]