Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Indeksacje: BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

Wersją pierwotną każdego numeru PHR jest wersja drukowana
DOI czasopisma: http://dx.doi.org/10.13006/phr

Aktualny numer PHR 4 (57) 2016

Kwartalnik zawierający publikacje naukowe o tematyce związanej z medycyną i techniką hiperbaryczną. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat osiągnięć krajowych ośrodków naukowych i indywidualnych dokonań poszczególnych pracowników nauki działających w powyższych dziedzinach. Ponadto zawiera publikacje przeglądowe i informacyjne o wynikach prac różnych ośrodków naukowo – badawczych krajowych i zagranicznych. Zawiera także publikacje popularnonaukowe. Pismo przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych problematyką medycyny i techniki hiperbarycznej. Członkostwo w PTMiTH nie jest warunkiem wstępnym do zamieszczenia publikacji w czasopiśmie. W piśmie zamieszczane są doniesienia naukowe, prace poglądowe oraz popularnonaukowe i informacyjne. Wszystkie publikacje są recenzowane przez Pracowników naukowych z tytułami i stopniami naukowymi. Dla członków Towarzystwa pismo jest bezpłatne. Od 2011 roku kwartalnik wydawany jest jako wydawnictwo bilingual w języku polskimi angielskim. Tłumaczenia tekstów są wykonywane przez redakcję a ich weryfikacji dokonuje osoba dla której język angielski jest językiem ojczystym. Autor publikacji ponosi opłatę za jej przygotowanie do druku i wydanie, której wysokość jest uzależniona od obszerności przedłożonego redakcji materiału. Obecnie pismo jest punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na poziomie 8 pkt. oraz 66,06 pkt. w bazie Index Copernicus.
 


Wersja elektroniczna Czasopisma i strona internetowa dofinansowane przez Ministerstwo Nauki

© 2017 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl